Pedagogika Montessori

„Natura dała dziecku absorbujący umysł, wrażliwe fazy i ludzkie skłonności.
Najlepsze, co my im możemy dać to dobrze przygotowane otoczenie, nasz szacunek i miłość”

  – Maria Montessori –

 

U podstaw myśli pedagogicznej M. Montessori leży ogromna miłość i szacunek do dziecka. Przejawia się ona w każdym aspekcie jej pracy i obserwacji. Skrupulatnie dopasowuje wszystkie elementy swojej myśli pedagogicznej, aby stały się możliwie najlepszą odpowiedzią na potrzeby dziecka
i sprzyjały jego rozwojowi. Teoretyczne podstawy swej koncepcji oparła na następujących założeniach:

– każde dziecko jest inne i niepowtarzalne w swojej naturze,

– każde dziecko powinno rozwijać się zgodnie ze swoją naturą i swoimi potrzebami,

– każde dziecko ma niepowtarzalne predyspozycje, potrzeby i możliwości ich zaspokajania,

– każde dziecko ma swoje zainteresowania, które krystalizują się i pojawiają w różnym czasie
i potrafią pochłaniać je bez reszty,

– dziecko zdolne jest uczyć się samodzielnie, bez nakazu i zniewolenia ze strony rodziców czy nauczycieli tylko wtedy, gdy jest do tego w pełni gotowe,

– proces nauczania jest skuteczny jedynie wówczas, gdy wokół dziecka panuje atmosfera radości, szanowana jest jego godność, a ponadto podziwiana jest jego osoba i wysiłek wkładany przez nie
w każdą czynność,

– dziecko nie staje się ideałem, lecz człowiekiem osiągającym optimum swoich możliwości rozwojowych .